อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

อ่านเพิ่มเติม

สัมมนาโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อ่านเพิ่มเติม

สำนักศิลปะ จัดพิธีไหว้ครูและครอบครูโขนละคร 

อ่านเพิ่มเติม


มอบเกียรติบัตรให้นักศึกษาช่วยงานมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

กีฬาสี สานสัมพันธ์น้อง-พี่ปฐมวัย ครั้งที่ 8

อ่านเพิ่มเติม

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

มส.จัดอบรมทำนองเสนาะ ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า300คน

อ่านเพิ่มเติม