วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 1

อ่านเพิ่มเติม

MOU ความร่วมมือ ระหว่าง มรธ. กับเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการผลิตรายการข่าวโทรทัศน์

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์หลักสูตรสาขาวิชานาฏศิลป์และการแสดง

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการเตรียมความพร้อมในยุค New Normal

อ่านเพิ่มเติม

COSDRU-การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์สบู่กากกาแฟ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฯ

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์โครงการภาครัฐเชิงบรูณาการกับศิลปวัฒนธรรมไทย

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการสร้างความสามัคคีและการจัดการความขัดแย้งฯ

อ่านเพิ่มเติม

รัฐประศาสนศาสตร์ตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเพื่อการพัฒนาต้นแบบผู้ประกอบการฯ

อ่านเพิ่มเติม