ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาใบหม่อน

อ่านเพิ่มเติม

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาฯนักศึกษาใหม่หลักสูตรบัญชี

อ่านเพิ่มเติม

วิพากษ์รายงานการประเมินตนเองระดับคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ ครั้งที่ 6/2563

อ่านเพิ่มเติม

อบรมการทำงานควบคู่กับการทำประกันคุณภาพ

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRU การเพิ่มคุณภาพชีวิตประชากรสูงอายุ ครั้งที่ 3

อ่านเพิ่มเติม

SCIDRUจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาหารเพื่อสุขภาพสู่ชุมชน”

อ่านเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบบัติการการสร้างบัณฑิตที่พีงประสงค์ฯ

อ่านเพิ่มเติม