เรื่อง การรับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐซึ่งรวมถึงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีด้วย

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิชาชีพสมัยใหม่และตลาดงานในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ : โอกาส ความท้าทาย และการเตรียมความพร้อม”

อ่านเพิ่มเติม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพอาจารย์

อ่านเพิ่มเติม

โครงการจัดการความรู้ด้านดนตรีไทย

อ่านเพิ่มเติม

งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๘

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดงานวันวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 13

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการเส้นทางอาชีพในสายงานโลจิสติกส์

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมการออกแบบบรรจุภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์

อ่านเพิ่มเติม

คณะวิทยาการจัดการ จัดการแข่งขันบาร์เทนเดอร์

อ่านเพิ่มเติม